نشانـی:
آمل – شهرک صنعتی آمل – فاز یک – خیابان گلسرخ

کد پستی:
4616159541

صندوق پستی:
46135796

پست الکترونیک :

info@geladairy.com

ارتباط با ما

خوشحال می شویم ما را ازنظرات خود آگاه سازید.