شیرمفیدبرای رشد

سوء تغذیه با گرسنگی فرق دارد

سوء تغذیه کمبود مجموعه ای از ویتامین ها، پروتئین چـربی هـا، هیدرات کـربن و مـواد معدنـی است که می بایست روزانه درغذای هر فرد به ویژه درکودکان تأمین شود.

ویدئو ها