دوغ پروبیوتیک

Probiotic buttermilk

انــرژی

32/8 kcal

چربــــی

1/8 تا 2 %

پروتئین

2 %

نمـــک

0/8 %

توضیحات محصول :

دوغ یک نوشیدنی سنتی ایرانی حاصل از تخمیر الکتیکی شیر است که ماده خشک آن از راه رقیق کردن ماست دوغسازی ) پس از تخمیر ( با شیر دوغ
وجود دارد. این باکتریها که به باکتریهای پروبیوتیک با سالمتی بخش مشهور هستند. میتواند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنند ، سالمت و کارایی سیستم
بر اینها دوغ پروبیوتیک گال ضمن حفظ بیش از 60 درصد ترکیبات اصلی شیر، غلظت ویژه در زمان نوشیدن آن احساس میشود

برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.